obec_hermanovce

Základná škola s materskou školou Hermanovce

Vedenie školy
Riaditeľ Mgr Dana Dlugošová
Zástupkyňa Mgr. Dáša Pionteková
Zástupkyňa pre materskú školu Lýdia Gumanová
Počet tried v ZŠ
- škola 10
- špeciálne triedy: 16
Počet tried v MŠ
1
Počet žiakov v ZŠ
- škola 92
- špeciálne triedy: 124
Počet žiakov v MŠ
25

Materská škola

História hermanovskej školy siaha do ďalekej minulosti. V prvej polovici 20. storočia sa v miestnej kronike spomína cirkevná Ľudová škola, ktorá sídlila v budove vedľa kostola. V časoch po druhej svetovej vojne mala už päť tried a budova priestorovo nevyhovovala. Preto sa vyučovalo na dve zmeny.

Vtedy vznikla iniciatíva usilujúca sa o zriadenie „Štátnej obvodnej meštiackej školy“. Dokonca vtedajší riaditeľ školy Jozef Novák s tajomníkom Miestneho národného výboru boli so žiadosťou až na vtedajšom povereníctve školstva.

„Meštianka“ bola za veľkej slávy otvorená 28.októbra 1947. Do tej školy začali chodiť žiaci z Hermanoviec, Bertotoviec, Hendrichoviec, Štefanoviec, Jarovníc, Močidlian, Daletíc a Uzovských Pekľan. Škola bola umiestnená v bývalých kaštieľoch Alexandra Péchyho.

Od začiatku školského roku 1948/1949 prestáva mať názov Štátna a vzniká Národná škola. Neskôr sa jej názvy – tak ako sa menili štátne zákony – menili na Osemročná stredná škola (1953), Základná deväťročná škola (1960), Základná škola (1976) až po súčasný názov Základná škola s materskou školou Hermanovce, ktorý nesie od 1. septembra 2006. Od tohto dátumu je totiž spojená s materskou školou.

História hermanovského školstva

Materská škola v Hermanovciach bola zriadená od 1. októbra 1946 pod názvom Štátna detská opatrovňa. No jej skutočná činnosť sa začala až 13. júna 1947. Prvou učiteľkou bola Irena Lazoríková. V prvom ukončenom školskom roku 1947/48 bolo zapísaných 55 detí. Deti sa učili v jednej miestnosti, počet zapísaných sa zvyšoval. V školskom roku 1959/60 to už bolo 75 detí, ale dochádzala kolísala v závislosti na poľných prácach. Spočiatku celé vyučovanie bolo len na jednej učiteľke, no od 8.4.1963 to už bola riadna dvojtriedna škola s dvoma učiteľkami. Bola prijatá aj kuchárka a pomocnica do kuchyne. V školskom roku 1965/66 už mala sedem zamestnancov. Od roku 1989 sa vyučovalo v dvoch budovách - v pôvodnej budove a v zrekonštruovanej budove pri kostole. Materskú školu od roku 1967 viedla pani Margita Švarcová a od roku 1989 Oľga Motýľová.

Tak ako v minulosti aj teraz škola zápasí s nedostatkom priestorov. V roku 1989 sa síce z kaštieľov, kde sídlila dlhých 42 rokov, presťahovala do novopostavenej budovy za cintorínom, no tá má len osem tried. Teraz škola dokonca vyvíja až v štyroch budovách, rozťahaných po celej obci.

Zaujímavosť

Dňa 3.novembra 1946 bola otvorená v dedine Ľudová škola poľnohospodárska pre staršiu mládež.

Viac

(odkaz na stránku Základnej školy)

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved