obec_hermanovce

Obecný úrad

Obecnú samosprávu tvorí 9-členný zbor poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starosta je najvyšší predstaviteľ obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok.

Starosta a poslanci sú volení v priamych voľbách na 4-ročné volebné obdobie.

Poslanci obecného zastupiteľstva

1. PaedDr. Kamila Valenčínová
2. Ján Grajcar
3. Maroš Dugas
4. Milan Grejták 
5. Mária  Balážová
6. Bc. Marián Babinčák
7. Bc. Adriana Triščíková
8. Miroslav Kolarčík
9. Radoslav Grejták

 

Starosta obce


PhDr.  Lukáš Grejták

Zástupca starostu obce

Bc. Adriana Triščíková

Hlavný kontrolór

Ing. Ján Tirpák

Hlavný kontrolór obce je volený na 6 rokov

Výkon mandátu od 6.9.2016 do 5.9.2022

Komisie obecného zastupiteľstva

Kultúrna komisia – komisia pre starostlivosť o obyvateľov obce:

Predseda: Bc. Adriana Triščíková

Členovia z poslancov:

Bc. Marián Babinčák,

Milan Grejták,

PaedDr. Kamila Valenčínová

Členovia z obyvateľov: Vladimír Karabiňoš

 

Finančná komisia – komisia pre ekonomiku, kontrolu a informatiku:

Predseda: Mária Balážová

Členovia z poslancov:

Bc. Marián Babinčák,

Miroslav Kolarčík

 

Poriadková komisia – komisia pre verejný poriadok a verejnoprospešné služby:

Predseda: PaedDr. Kamila Valenčínová

Členovia z poslancov:

Maroš Dugas

Ján Grajcar

Radoslav Grejták

Členovia z obyvateľov: Ján Ružbarský

 

Bytová a stavebná komisia:

Predseda: Milan Grejták

Členovia z poslancov:

Maroš Dugas

Radoslav Grejták

Bc. Adriana Triščíková

Členovia z obyvateľov: Matúš Dugas

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Mária Balážová

Členovia z poslancov:

Ján Grajcar

Miroslav Kolarčík

PaedDr. Kamila Valenčínová

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved