obec_hermanovce

Všeobecné záväzné nariadenia

#Číslo VZNPredmetOdkaz
113/2019Návrh VZN o miestnych daniach na území obceVZN_miestnedane_na schvaľovanie.pdf
203/2015VZN o určení školského obvodu ZŠ...VZN o určení školského obvodu ZŠ....pdf
301/2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi...VZN o nakladaní s odpadmi....pdf
42/2016Osobitne upravujúce poplatky...VZN 2 2016.pdf
53/2016O mietných daniach.....VZN 3 2016.pdf
64/2016O financovaní MŠ....VZN 4 2016.pdf
75/2016O určení príspevku.....VZN 5 2016.pdf
81/2017VZN o daniach a o miestnom....VZN 1 2017 o daniach.pdf
92/2017VZN o poplatkochVZN 2 2017 o poplatkoch.pdf
101/2018VZN o daniach z nehnuteľnosti...VZN 1-2018.pdf
112/2018VZN 2/2018 osobitne upravujúce poplatky, ktoré nie sú miestnymi poplatkamiVZN 2-2018.pdf
1201/2019VZN - o úhradách za sociálne služby poskytované obcouVZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou.pdf
132/2019VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľom dôchodkových dávokVZN_príspevok_dôchodcom_strava_final.pdf
143/2019VZN o určení mesačného príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcouVZN_školstvo_mesačnépríspevky.pdf
154/2019VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obceVZN_nakladani_s_odpadmi_f.pdf
165/2019VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obceVZN_pravidlá čistoty v obci_f.pdf
176/2019VZN o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcouVZN_školský_obvod_f.pdf
187/2019VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcouVZN_školstvo_zápis_do_školy_f.pdf
198/2019VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obciVZN_miestne referendum_f.pdf
2013/2019Návrh VZN o miestnych daniach na území obceVZN_miestnedane_na schvaľovanie.pdf
219/2019VZN o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcouVZN_školstvo_financovanie_final.pdf
2210/2019VZN o pravidlách zostavovania poradia uchádzačov o nájomné byty vo vlastníctve obceVZN_prideľovaniebytov_final.pdf
2311/2019Návrh VZN o daniach z nehnuteľnosti na území obceVZN_daňznehnuteľností_na schvaľovanie.pdf
2412/2019Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVZN_miestnypoplatok_na schvaľovanie.pdf
2511/2019VZN o dani z nehnuteľnosti na území obceVZN_daňznehnuteľností_final.pdf
2612/2019VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVZN_miestnypoplatok_final.pdf
2713/2019VZN o miestnych daniach na území obceVZN_miestnedane_final.pdf

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved