obec_hermanovce

OBECNÝ SPRAVODAJ

Logo EU Logo MŽP SR Logo OP ŽP


„ Investícia do Vašej budúcnosti“


 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou  z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie.

 

Názov projektu:

Regulácia toku – Hermanovský potok

 

 

Kód ITMS: 24120110037

Dátum začatia realizácie projektu: 07/2011

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2012

Celkové náklady projektu: 476 940,00 €

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 453 093,00 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Cieľ projektu: Eliminácia možných rizík výskytu škôd spôsobených povodňami prostredníctvom realizácie protipovodňových opatrení v obci Hermanovce.

Špecifický cieľ projektu 1: Vytvorenie podmienok pre hospodársko-sociálny rozvoj obce Hermanovce.

Špecifický cieľ projektu 2: Realizácia stavebno – technických opatrení zameraných na úpravu toku v dĺžke 272 m.

Eliminácia možných rizík výskytu škôd spôsobených povodňami prostredníctvom realizácie protipovodňových opatrení, bude zabezpečená samotnou reguláciou toku – Hermanovský potok, ktorý preteká zastavaným územím obce. Trasa úpravy je v maximálnej miere prispôsobená pôvodnej prirodzenej trase potoka. Opevnenie brehov je navrhnuté s polovegetačných tvárnic. Profil koryta je navrhnutý ako  otvorený, lichobežníkový v dolnej časti priečneho profilu, hornej časti obdĺžnikový. Úpravy sa čiastočne dotknú aj dna toku, účelom navrhovaných opatrení je zároveň zvýšenie kapacity prietoku potoka. Realizácia úprav za účelom regulácie toku v celkovej dĺžke 272 m, zabezpečí bezpečné odvedenie povodňových prietokov v koryte toku, čím eliminuje povodne v zastavanej časti obce. Tým sa predíde škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov. Stavbu realizuje vybraný dodávateľ na základe výsledku verejného obstarávania.

 

Fotodokumentácia z priebehu realizácie stavebných prác:

 

img_5477 img_5478 img_5760 img_6174 obr502 obr503 obr695

 O OBCI | OBECNÝ ÚRAD | ORGANIZÁCIE V OBCI | OBECNÝ SPRAVODAJ | FOTOGALÉRIA | VIDEOGALÉRIA | TKR 

 ©2010 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved